Leveringsvoorwaarden

com.gifOp al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de COM leverings- en betalingsvoorwaarden zoals u die hier kunt lezen en/of downloaden.

COM VOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Stichting CentraalOrgaan Mechanisatiebedrijven (COM) gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank teUtrecht op 1 juni 2004 Uitgave van het COM, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.COM©

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die de bij het COM aangesloten bedrijven doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. De aanbieder/leverancier is het bij het COM aangesloten bedrijf dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als het mechanisatiebedrijf of verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper
1.2. Deze voorwaarden mogen alleen worden gebruikt door bij het COM aangesloten bedrijven.
1.3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als opdrachtgever aan het mechanisatiebedrijf gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag het mechanisatiebedrijf uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, "ex works", conform Incoterms 2000. De prijzen zijn ex. omzetbelasting en emballage.
2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft het mechanisatiebedrijf het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt het mechanisatiebedrijf de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van het mechanisatiebedrijf ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van het mechanisatiebedrijf niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan het mechanisatiebedrijf een boete verschuldigd van € 25.000,=. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door het mechanisatiebedrijf gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan het mechanisatiebedrijf een boete verschuldigd van € 1.000,= per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en materialen
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van het mechanisatiebedrijf krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
4.3. Opdrachtgever bepaalt en is verantwoordelijk voor de omvang en de doelmatigheid van de te verrichten reparatie(s) en/of andere werkzaamheden. Opdrachtgever beslist over de (technische) specificaties waarop de reparatie(s) en/of andere werkzaamheden uiteindelijk worden uitgevoerd.
4.4. Opdrachtgever vrijwaart het mechanisatiebedrijf voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.
4.5. Opdrachtgever mag de materialen die het mechanisatiebedrijf wil gebruiken vóórdat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als het mechanisatiebedrijf hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd
5.1. De levertijd wordt door het mechanisatiebedrijf bij benadering vastgesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat het mechanisatiebedrijf er van uit dathij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op datmoment bekend zijn.
5.3. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemmingis bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in hetbezit zijn van het mechanisatiebedrijf, de overeengekomen (termijn)betalingis ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering vande opdracht is voldaan.
5.4.
a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke het mechanisatiebedrijfbekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan hetmechanisatiebedrijf de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om deopdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamhedenniet in de planning van het mechanisatiebedrijf kunnen wordeningepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd dienodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren enom het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planningvan het mechanisatiebedrijf kan worden ingepast, zullen de werkzaamhedenworden afgerond zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door het mechanisatiebedrijfwordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting.Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van hetmechanisatiebedrijf kan worden ingepast, zullen de werkzaamhedenworden afgerond zodra de planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met dedaardoor ontstane stagnatietijd.
5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval rechtop schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang
6.1. Bij koop vindt levering plaats af fabriek, "ex works", conform Incoterms2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze terbeschikking stelt aan koper.
6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en hetmechanisatiebedrijf overeenkomen dat het mechanisatiebedrijf voor hettransport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook indat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico's verzekeren.
6.3. Ook in geval verkoper de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat hetrisico van de zaak over op het moment dat verkoper de zaken ter beschikkingstelt aan koper in het bedrijfspand van verkoper of op een andere overeengekomenplaats.
6.4. Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van aflevering van denieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in teruilen zaak bij koper en komen alle kosten voor zijn rekening tot het momentdat hij deze in het bezit heeft gesteld van verkoper. Hieronder vallen ook dekosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ookontstaan.

Artikel 7: Prijswijziging
7.1. Als er zich na de datum waarop de overeenkomst is gesloten prijsverhogingenvoordoen en de nakoming van de overeenkomst is door het mechanisatiebedrijfnog niet voltooid, dan mag het mechanisatiebedrijf een stijging inde prijsbepalende factoren doorberekenen aan opdrachtgever.
7.2. Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk metbetaling van de hoofdsom of de laatste termijn.
7.3. Als opdrachtgever een consument is, zijnde een natuurlijk persoon die niethandelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en de in lid 1 bedoeldeprijsverhoging zich voordoet binnen drie maanden na de datum waarop deovereenkomst gesloten is, dan heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
7.4. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en het mechanisatiebedrijfbereid is deze te gebruiken, mag het mechanisatiebedrijf maximaal20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1. Het mechanisatiebedrijf heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingenop te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomstniet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen,tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
8.2. Onder omstandigheden die niet door het mechanisatiebedrijf te verwachtenwaren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaande omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van het mechanisatiebedrijfniet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaanvan te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingenen import- of handelsbeperkingen.
8.3. Het mechanisatiebedrijf is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvendonmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maandenheeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor datdeel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben indat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbindinggeleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk
9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen enandere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdigverkregen zijn.
9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-,stukadoors-, schilder-, tegel-, herstel- of ander bouwkundig werk;b. de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andereinfrastructurele voorzieningen;c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij hetwerk aanwezige zaken;d. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met dewerkelijkheid;c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalendefactoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalendefactoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag hetmechanisatiebedrijf bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldibij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerkdat gevolg is van een verzoek van het mechanisatiebedrijf.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat het mechanisatiebedrijf zijn werkzaamhedenongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bijde uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigdevoorzieningen, zoals:- gas, water en elektriciteit;- verwarming;- afsluitbare droge opslagruimte;- op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
11.2. Wanneer er zich omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken omde werkzaamheden te verrichten op een tijdstip vallende buiten de in lid 1genoemde normale werktijden van het mechanisatiebedrijf, is het mechanisatiebedrijfgerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
11.3. Wanneer er sprake is van een opdracht tot keuring en/of reparatie en dezeactiviteit moeten plaatsvinden op een locatie van opdrachtgever, is hetmechanisatiebedrijf niet verplicht om zijn komst of die van zijn personeelaan te kondigen en het precieze tijdstip van aankomst aan opdrachtgevermee te delen.
11.4. Opdrachtgever zorgt ervoor dat het te keuren en/of te repareren object ingereinigde staat aan het mechanisatiebedrijf ter beschikking wordt gesteld,zodanig dat de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden kunnenworden verricht.
11.5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal,verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen enandere zaken van het mechanisatiebedrijf die zich bevinden op de plaatswaar de werkzaamheden worden verricht.
11.6. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorigeleden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamhedenontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra deplanning van het mechanisatiebedrijf dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgeveraansprakelijk voor alle daaruit voor het mechanisatiebedrijf voortvloeiendeschade.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgevereen deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte alsopgeleverd beschouwd;c. het mechanisatiebedrijf schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeelddat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na demededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet isgoedgekeurd;d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken ofontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteldof nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgavevan redenen schriftelijk kenbaar te maken aan het mechanisatiebedrijf.12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij het mechanisatiebedrijfin de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingenvan dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. Het mechanisatiebedrijf is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdten die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan het mechanisatiebedrijftoe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleenin aanmerking die schade waartegen het mechanisatiebedrijf verzekerdis, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
13.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfdewinst;b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaanschade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werkwordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken diezich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
13.3. Opdrachtgever vrijwaart het mechanisatiebedrijf voor alle aanspraken vanderden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek ineen product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat(mede) bestond uit door het mechanisatiebedrijf geleverde producten en/ofmaterialen.

Artikel 14: Garantie
14.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen staat het mechanisatiebedrijf vooreen periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoeringvan de overeengekomen prestatie, behalve als de prestatie bestaat uit hetkeuren en/of repareren van een object van opdrachtgever, dan zal geengarantie worden gegeven.
14.2. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren ophet moment van levering.
14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat hetmechanisatiebedrijf voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheidvan de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrijwas in de keuze daarvan.Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijkzijn, zal het mechanisatiebedrijf deze herstellen of vervangen. Dedelen die bij het mechanisatiebedrijf hersteld of door het mechanisatiebedrijfvervangen worden, moeten franco aan het mechanisatiebedrijf worden toegezonden.Demontage en montage van deze delen en de eventueelgemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staathet mechanisatiebedrijf gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor dedeugdelijkheid van de geleverde zaak.Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak francoaan het mechanisatiebedrijf worden teruggezonden. Daarna zal het mechanisatiebedrijfde keuze maken of hij:- de zaak herstelt;- de zaak vervangt;- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montagevan een geleverde zaak dan staat het mechanisatiebedrijf voor de in lid1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage.Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd,zal het mechanisatiebedrijf dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- enverblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en het mechanisatiebedrijf dituitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Alsopdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud vande fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond vandit artikel.
14.7. Opdrachtgever moet het mechanisatiebedrijf in alle gevallen de gelegenheidbieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit tevoeren.
14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijnverplichtingen ten opzichte van het mechanisatiebedrijf heeft voldaan.
14.9.
a. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:- normale slijtage;- onoordeelkundig gebruik;- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever ofdoor derden.

Artikel 15: Reclamaties
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hijniet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behorente ontdekken schriftelijk bij het mechanisatiebedrijf heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven dezeter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekeningen risico van opdrachtgever opgeslagen. Het mechanisatiebedrijf mag altijdgebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling
17.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van het mechanisatiebedrijfof op een door het mechanisatiebedrijf aangewezen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:a. bij balieverkoop contant;b. als termijnbetaling is overeengekomen:- 50% van de totale prijs bij opdracht;- 50% van de totale prijs bij oplevering;c. in alle overige gevallen binnen 8 dagen na factuurdatum.
17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplichtop verzoek van het mechanisatiebedrijf een naar diens oordeel voldoendezekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnende gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Het mechanisatiebedrijfheeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijnschade op opdrachtgever te verhalen.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op het mechanisatiebedrijfte verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van hetmechanisatiebedrijf.
17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:a. een betalingstermijn is overschreden;b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld ofoverlijdt.
17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomenbetalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan het mechanisatiebedrijfverschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijkerente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte vande maand gezien als een volle maand.
17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomenbetalingstermijn is opdrachtgever aan het mechanisatiebedrijf alle buitengerechtelijkekosten verschuldigd met een minimum van € 50,=.De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:over de eerste € 3.000,= 15%over het meerdere tot € 6.000,= 10%over het meerdere tot € 5.000,= 8%over het meerdere tot € 60.000,= 5%over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uitbovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
17.8. Als het mechanisatiebedrijf in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordtgesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeftgemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
18.1. Na levering blijft het mechanisatiebedrijf eigenaar van geleverde zakenzolang opdrachtgever:a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingenuit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomstenniet betaalt of zal betalen;c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemdeovereenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, magopdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.3. Nadat het mechanisatiebedrijf zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen,mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat het mechanisatiebedrijftoe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
18.4. Als het mechanisatiebedrijf geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoudomdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken,is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan het mechanisatiebedrijfte verpanden.

Artikel 19: Ontbinding
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van eentekortkoming van het mechanisatiebedrijf en het mechanisatiebedrijf hiermeeinstemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Het mechanisatiebedrijfheeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoalsgeleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en forumkeuze
20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enigeandere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats vanopdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met hetdwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijkenen de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen,zoals bijvoorbeeld arbitrage. Arbitrage zal geschieden volgens het arbitragereglementvan de Federatie Agrotechniek.

Download hier onze leveringsvoorwaarden als PDF